SRH Srbija teži poboljšanju kvalitet života ljudi pružanjem i zalaganjem za seksualno i reproduktivno zdravlje i prava (SRHR) kroz zastupanje i usluge, naročito za siromašne i osetljive ljude.

 

Od 2002. godine, kada je osnovana, SRH Srbija teži poboljšanju kvaliteta života pojedinaca pružanjem i zalaganjem za reproduktivno zdravlje i prava (SRHR) kroz zastupanje i usluge, naročito za siromašne i osetljive ljude.

Posvećeni smo radu u partnerstvu sa zajednicama, vladama, drugim organizacijama i donatorima na ostvarivanju društvenih, obrazovnih i reproduktivnih prava kao i poboljšanju pružanja usluga na lokalnom i nacionalnom nivou. U sklopu međunarodnog okruženja, SRH Srbija je takođe posvećena usklađivanju nacionalnog zakonodavstva sa međunarodnim dokumentima koje je naša država ratifikovala. SRH Srbija je pridruženi član Međunarodne federacije za planirano roditeljstvo (IPPF.org), najveće globalno povezane mreže u oblasti reproduktivnog zdravlja i prava.

 

SRH Srbija, kao vodeća nevladina organizacija (NVO) u oblasti reproduktivnog zdravlja i prava, socijalnih prava i obrazovanja je za više od 14 godina inicirala i sprovela nekoliko dugotrajnih programa u vezi sa preventivnim, obrazovnim i društvenim aktivnostima i pristupom širokom spektru usluga, od kojih neki postoje već 10 godina i obuhvataju rad na terenu sa mladim ljudima uopšte, izbeglicama, migrantima, povratnicima i licima sa invaliditetom, što je vitalni deo obima reproduktivnih prava i dopiranja, vršnjačko obrazovanje u školama, društvene i obrazovne medijatore za romsku populaciju, mlade romkinje kao i brojne programe zastupanja u vezi sa međunarodnim i domaćim okvirom uz obraćanje posebne pažnje na umreženost sa NVO-ma koje se bave istom ili sličnom temom.

 

Kancelarije SRH Srbije nalaze se u Beogradu i naše aktivnosti vodi programsko i administrativno osoblje kao i izvršni direktor. Naš rad nadgleda izvršni odbor, koji čine pet (5) posvećenih pojedinaca, rešenih da se uključe u oblast ljudskih prava u vezi sa reproduktivnim pravima i slobodama. Krajnje telo za donošenje konačnih odluka je Generalna skupština, koja se sastaje jednom godišnje i čine je članovi organizacije i volonteri koji doprinose ukupnom učinku naše ogranizacije.