SRH Srbija te?i pobolj?anju kvalitet ?ivota ljudi pru?anjem i zalaganjem za seksualno i reproduktivno zdravlje i prava (SRHR) kroz zastupanje i usluge, naro?ito za siroma?ne i osetljive ljude.

 

Od 2002. godine, kada je osnovana, SRH Srbija te?i pobolj?anju kvaliteta ?ivota pojedinaca pru?anjem i zalaganjem za reproduktivno zdravlje i prava (SRHR) kroz zastupanje i usluge, naro?ito za siroma?ne i osetljive ljude.

Posve?eni smo radu u partnerstvu sa zajednicama, vladama, drugim organizacijama i donatorima na ostvarivanju dru?tvenih, obrazovnih i reproduktivnih prava kao i pobolj?anju pru?anja usluga na lokalnom i nacionalnom nivou. U sklopu me?unarodnog okru?enja, SRH Srbija je tako?e posve?ena uskla?ivanju nacionalnog zakonodavstva sa me?unarodnim dokumentima koje je na?a dr?ava ratifikovala. SRH Srbija je pridru?eni ?lan Me?unarodne federacije za planirano roditeljstvo (IPPF.org), najve?e globalno povezane mre?e u oblasti reproduktivnog zdravlja i prava.

 

SRH Srbija, kao vode?a nevladina organizacija (NVO) u oblasti reproduktivnog zdravlja i prava, socijalnih prava i obrazovanja je za vi?e od 14 godina inicirala i sprovela nekoliko dugotrajnih programa u vezi sa preventivnim, obrazovnim i dru?tvenim aktivnostima i pristupom ?irokom spektru usluga, od kojih neki postoje ve? 10 godina i obuhvataju rad na terenu sa mladim ljudima uop?te, izbeglicama, migrantima, povratnicima i licima sa invaliditetom, ?to je vitalni deo obima reproduktivnih prava i dopiranja, vr?nja?ko obrazovanje u ?kolama, dru?tvene i obrazovne medijatore za romsku populaciju, mlade romkinje kao i brojne programe zastupanja u vezi sa me?unarodnim i doma?im okvirom uz obra?anje posebne pa?nje na umre?enost sa NVO-ma koje se bave istom ili sli?nom temom.

 

Kancelarije SRH Srbije nalaze se u Beogradu i na?e aktivnosti vodi programsko i administrativno osoblje kao i izvr?ni direktor. Na? rad nadgleda izvr?ni odbor, koji ?ine pet (5) posve?enih pojedinaca, re?enih da se uklju?e u oblast ljudskih prava u vezi sa reproduktivnim pravima i slobodama. Krajnje telo za dono?enje kona?nih odluka je Generalna skup?tina, koja se sastaje jednom godi?nje i ?ine je ?lanovi organizacije i volonteri koji doprinose ukupnom u?inku na?e ogranizacije.