SRH Srbija teži poboljšanju kvaliteta života ljudi pružanjem i zalaganjem za seksualno i reproduktivno zdravlje i prava (SRHR) kroz zastupanje i usluge, naročito za siromašne i osetljive ljude.

Pristup Saveza za učenje korišćen je kao način za generisanje znanja i podržavanje procesa inovacija. Autori su naznačili da se može koristiti za „jačanje kapaciteta, generisanje i dokumentovanje ishoda razvoja, identifikaciju budućih potreba istraživanja ili oblasti za saradnju i pružanje informacija za odluke o politikama u javnom i privatnom sektoru.

Ključni principi za uspešne saveze za učenje

  • Jasni ciljevi (šta svaka organizacija donosi u savez?)
  • Zajedničke odgovornosti, troškovi i zasluge (budući da teži tome da bude od koristi svima, odgovornost treba da bude zajednička)
  • Ishodi kao ulazne informacije (ishodi se koriste kao ulazne informacije u procesu ruralne inovacije)
  • Različiti mehanizmi učenja (potrebno je imati više od jednog mehanizma za učenje, budući da učesnici imaju različite potrebe, npr. participativno nagledanje i evaluacija,