SRH Srbija teži poboljšanju kvaliteta života ljudi pružanjem i zalaganjem za seksualno i reproduktivno zdravlje i prava (SRHR) kroz zastupanje i usluge, naročito za siromašne i osetljive ljude.

Šta znači „seksualno pozitivno“?

Termin „seksualno pozitivno“ može biti tumačen na različite načine. Za većinu obuhvata pozitivne stavove o seksu i osećanje ugodnosti sa sopstvenim seksualnim identitetom i sa seksualnim ponašanjima drugih.

Seksualno pozitivni ljudi obično imaju sledeće osobine:

  • Otvoreni su za to da uče više o seksu i seksualnoj aktivnosti. Pokušavaju da razumeju svoja tela, tela svojih partnera i sve fizičke, emocionalne i psihološke aspekte povezane sa intimnošću. Ako imaju pitanja o seksu, nije im neprijatno da pitaju.
  • Razumeju važnost bezbednog seksa za sebe i za svoje partnere. Bezbedan seks može da obuhvati razgovaranje o seksualnim istorijama, korišćenje kondoma, testiranje na seksualno prenosive bolesti (SPB) kao što je HIV. Takođe uključuje i emocionalnu i psihološku bezbednost kao što je pružanje podrške partneru sa seksualnom disfunkcijom ili partneru sa istorijom seksualnog zlostavljanja.
  • Oni smatraju seks zdravim delom života u kome treba uživati. Za seksualno pozitivne ljude, o seksu se može razgovarati bez srama ili neprijatnosti. To nije tabu tema.
  • Oni prihvataju da ponekad neće hteti da imaju seks i da partneri možda ne žele da imaju seks sa njima.
  • Oni prihvataju seksualne prakse drugih, dokle god postoji pristanak učesnika i oni se osećaju bezbedno, bez moralnog suda. To znači prihvatanje seksualnih ponašanja koja mogu biti drugačija od njihovog sopstvenog, ako što su mnogobrojni partneri, učestvovanje u trojkama ili menjanje supružnika.

To takođe znači prihvatanje seksualnih orijentacija i životnih stilova drugih bez osuđivanja.

Biti seksualno pozitivan može biti komplikovano. Na primer, neka seksualna ponašanja ne moraju biti usklađena sa kulturnim i verskim vrednostima osobe. Ili, osoba je možda iskusila seksualnu traumu u prošlosti. Takva trauma može biti teška tema za razgovor i učiniti da se osoba oseća anksiozno i uplašeno u seksualnim situacijama.

Generalno, međutim, koncept seksualne pozitivnosti obuhvata razumevanje vaše sopstvene seksualnosti i šta to znnači za vas i vaše veze.

IPPF srdačno prihvata doprinos svih mladih ljudi – to je deo naše filozofije kao volonterske organizacije. Radimo sa mladim ljudima na mnogo načina: kao donosioci politika i odluka, kao zastupnici i kao istraživači. Mi smo pioniri u obezbeđivanju jednakosti među mladim ljudima kao partnerima na najvišem nivou upravljanja i donošenja politika u okviru naše organizacije i stavljanju pružanja prijateljskih usluga mladih u centar našeg rada. Tradicionalno, mladi ljudi rade sa nama kao vršnjački edukatori. Iako nismo prevashodno obrazovno telo, preko 80 procenata asocijacija članica IPPF uključeno je u vršnjačko obrazovanje na jedan ili drugi način. Programi vršnjačkog obrazovanja su, za mnoge od naših asocijacija članica, način da se integrišu mladi ljudi u naše usluge seksualnog i reproduktivnog zdravlja i da se poveća njihovo aktivno učešće. Širom sveta, koristimo pristup vršnjačkog obrazovanja na mnoge različite načine, na različitim mestima i uključujući mnoge međusobno različite mlade ljude. Najčešće naš pristup obuhvata obučene vršnjačke edukatore koji pružaju informacije o seksualnom i reproduktivnom zdravlju (SRH), usluge i upućivanja, kroz omladinske centre i aktivnosti kontaktiranja, mladim ljudima u školi i van škole. Cilj IPPF-a je da podrži mlade ljude – kako same vršnjačke edukatore tako i one koji primaju informacije i usluge – za ostvarivanje njihovih prava na seksualno zdravlje, raznovrsnost i izbor. Vidimo vršnjačke edukatore kao više nego obične agente za promenu ponašanja u njima i njihovim vršnjacima – naši programi pokazuju posvećenost tome da ih osnaže kao pojedince. Drugim rečima, pristup vršnjačkom obrazovanju zasnovan na pravima pomaže mladim ljudima da razviju znanje, veštine i stavove o SRH koji su potrebne da naprave svoje izbore u vezi sa svojom seksualnošću i zdravljem.

Razvojem našeg sopstvenog okvira za vršnjačko obrazovanje, nadograđujemo postojeće verzije kako bismo promovisali novi model koji će reflektovati širu agendu IPPF-a o seksualnim i reproduktivnim pravima. Želimo da pokažemo kako vršnjačko obrazovanje omogućava mladim ljudima da naprave sopstvene informisane izbore u vezi sa seksualnošću i zdravljem. Zbog toga svaka IPPF inicijativa vršnjačkog obrazovanja treba da bude potkrepljena čitavim nizom informacija i usluga u vezi sa seksualnim i reproduktivnim zdravljem mladih ljudi. za promovisanje perspektiva zasnovanih na pravima u okviru vršnjačkog obrazovanja. Kako bi se to uradilo, treba prvo da pogledamo sebe; naše stavove o radu sa mladim ljudima kao partnerima u obrazovanju i savetovanju, kako radimo zajedno i šta možemo da uradimo da promovišemo pozitivno uživanje seksualnih i reproduktivnih prava mladih ljudi. Najzad, suštinska komponenta uspešnih programa vršnjačkog obrazovanje je fokus na kvalitetu u smislu pružanja preciznih informacija i izbora, tehničke kompetencije, dovoljne obuke, učinkovite motivacije, kliničkih usluga pogodnih za mlade, konitiuitet i adekvatno praćenje i upućivanje. Dobra povezanost sa drugim programima u okviru asocijacije članice i šire zajednice predstavljaju još jedan centralni aspekat IPPF programa vršnjačkog obrazovanja. Iako je vršnjačko obrazovanje korisno na više načina, ne može da odgovori na široko različite potrebe mladih ljudi samo po sebi. Umesto toga, može biti suštinski deo šire inicijative za sveobuhvatnije bavljenje seksualnim i reproduktivnim zdravljem i pravima mladih ljudi.