SRH Srbija teži poboljšanju kvaliteta života ljudi pružanjem i zalaganjem za seksualno i reproduktivno zdravlje i prava (SRHR) kroz zastupanje i usluge, naročito za siromašne i osetljive ljude.

Šta je to?

Podizanje svesti je proces koji za cilj ima informisanje i obrazovanje ljudi o nekoj temi ili problemu sa namerom da se utiče na njihove stavove, ponašanja i verovanja ka postizanju definisane svrhe ili cilja. Može da mobiliše moć mišljenja javnosti u cilju podrške problemu i stoga može da utiče na političku volju donosilaca odluka. Postoji mnogo strategija, metoda i alata za podizanje svesti koji se mogu koristiti za donošenje i širenje poruka i prikupljanje podrške potrebne za uticanje na mišljenje javnosti.

U zavisnosti od teme, napori za podizanje svesti mogu obuhvatiti sledeće aktivnosti: izdavanje saopštenja za javnost, brifinga i komentara; širenje izveštaja, studija i publikacija; sačinjavanje pisanih i usmenih podnesaka parlamentarnim odbora i upita; rad sa medijima; održavanje javnih sastanaka i događaja; sazivanje konferencija i radionica; i stvaranje i doprinos obrazovnim materijalima.3