SRH Srbija teži poboljšanju kvaliteta života ljudi pružanjem i zalaganjem za seksualno i reproduktivno zdravlje i prava (SRHR) kroz zastupanje i usluge, naročito za siromašne i osetljive ljude.

Šta je to?

Podizanje svesti je proces koji za cilj ima informisanje i obrazovanje ljudi o nekoj temi ili problemu sa namerom da se utiče na njihove stavove, ponašanja i verovanja ka postizanju definisane svrhe ili cilja. Može da mobiliše moć mišljenja javnosti u cilju podrške problemu i stoga može da utiče na političku volju donosilaca odluka. Postoji mnogo strategija, metoda i alata za podizanje svesti koji se mogu koristiti za donošenje i širenje poruka i prikupljanje podrške potrebne za uticanje na mišljenje javnosti.

U zavisnosti od teme, napori za podizanje svesti mogu obuhvatiti sledeće aktivnosti: izdavanje saopštenja za javnost, brifinga i komentara; širenje izveštaja, studija i publikacija; sačinjavanje pisanih i usmenih podnesaka parlamentarnim odbora i upita; rad sa medijima; održavanje javnih sastanaka i događaja; sazivanje konferencija i radionica; i stvaranje i doprinos obrazovnim materijalima.3 Informacije se mogu širiti kroz niz različitih sredstava ili alata kao što su radio, televizija, video, film, internet, društvene mreže, mobilni telefoni, novine, bilteni, leci, kampanje sa posterima i umetnosti.

Zašto je važnao?

Podizanje svesti i širenje informacija o COR je kritično za stvaranje okruženja koje će omogućiti odgovornost, promovisanje participativnih i inkluzivnih procesa za praćenje i proveru, i za izgradnju vlasništva nad agendom za 2030. godinu. Na primer, podizanje svesti može se koristiti za promovisanje razumevanja postojećih zakona i prava u vezi sa COR kao i mogućnosti učešća u javnim konsultacijama o sprovođenju i proveri COR – uključujući u vezi sa Dobrovoljnim nacionalnim pregledima (VNR).

Podizanje svesti o COR među opštom javnošću – uključujući svest o specifičnim ciljevima COR – potrebno je kako bi građani mogli da pozovu vladu na odgovornost za agendu za 2030. godinu. Svi ljudi – uključujući marginalizovane i osetljive grupe – treba da budu svesni i da razumeju obaveze koje je njihova vlada preuzela u okviru agende za 2030. godinu i kako mogu značajno da se angažuju u sprovođenju COR i procesima odgovornosti. Podizanje svesti javnosti o COR je takođe suštinsko za pomaganje političke i društvene promene potrebne za postizanje ambiciozne agende.

Kako se može koristiti?

Postoje brojne aktivnosti koje NVO-e mogu obaviti za podizanje svesti o COR kako bi se unapredila odgovornost agende za 2030. godinu uključujući sledeće:

1. Razvoj strategije za podizanje svesti

Kao početna tačka, NVO-e treba da razmotre razvoj strategije za podizanje svesti koja uključuje sledeće komponente:

 • Svrha ili problem koji će se rešavati – Dugoročni ishod koji želite da ostvarite i/ili problem koji želite da rešite;
 • Ciljevi – Kratkoročni ishodi koje želite da ostvarite;
 • Ciljne grupe – Relevantne grupe i pojedinci koji želite da targetirate svojim porukama;
 • Poruke – Ključne i dosledne poruke koje želite da donesete za podizanje svesti;
 • Metode, taktike ili aktivnosti za podizanje svesti – Razmotrite najučinkovitije metode ili alate za komuniciranje vaših poruka o COR ciljnoj/ciljnim grupi/grupama; i
 • Plan nadgledanja i evaluacije – Ovaj plan treba da proceni da li je došlo do napretka ka postizanju svrhe i ciljeva i, ako nije, koja prilagođavanja je potrebno napraviti kako bi se osigurao uspeh.8

Trikovi za pisanje učinkovitih ključnih poruka

 • Sastavite svoje poruke za specifičnu/-e ciljnu/-e grupu/-e.
 • Pokušajte da lokalizujete COR u svojim porukama tako da njihova relevantnost u lokalnom i nacionalnom kontekstu i uticaj na svakodnevne živote ljudi postane jasan
 • Koristite podatke zasnovane na dokazima i argumente u svojim porukama. Brojevi i rezultati istraživanja često mogu da budu ubedljivi.
 • Uvrstite priče u svoje poruke. Pričanje priča je moćno sredstvo za povezivanje sa ljudima na dubljem emotivnom nivou i za motivaciju ljudi da preduzmu radnje.
 • Ako je adekvatno, pozovite se na uporedne primere iz drugih država ili oblasti.
 • Izbegavajte korišćenje žargona ili akronima koje vaša ciljna grupa možda ne razume.
 • Ubacite poziv na akciju u zavisnosti od toga šta želite da ciljna grupa uradi, ukoliko je adekvatno.

Povežite se sa osetljivim i marginalizovanim grupama u određivanju i sprovođenju vaše strategije za podizanje svesti o COR kako ne biste nikoga ispustili.

2. Rad u partnerstvu i koalicijama sa drugim NVO-ma i zainteresovanim stranama

Kampanje za podizanje svesti imaju tendenciju da budu uspešnije i da ostvaruju veći uticaj kada ih sprovodi mreža ili koalicija NVO-a. Što je šira koalicija, teže se ignoriše. Shodno tome, NVO-e treba da teže izgradnji partnerstava sa drugim NVO-ma – na lokalnom, nacionalnom i/ili internacionalnom nivou – da sprovode zajedničke kampanje o podizanju svesti o COR uopšte ili da promovišu specifične mogućnosti za sprovođenje i proveru COR. Pored jačanja snage i dometa kampanje, ova partnerstva olakšavaju razmenu ekspertize, znanja i strategije među NVO-ma.

3. Identifikacija ciljne publike i osmišljavanje inicijative za podizanje svesti na adekvatan način

NVO-e treba da teže identifikaciji pojedinaca i grupa čija je svest o COR najvažnija za postizanje njihovog specifičnog cilja u vezi sa odgovornošću za COR. Ciljne grupe mogu uključiti ključne donosioce odluka, lokalne vlasti, narodne poslanike, medije, osetljive i marginalizovane grupe, ili opštu javnost. Kada je ciljna grupa identifikovana, NVO-e mogu poželeti da ispitaju ili procene početni nivo svesti ciljne grupe kroz male fokusne grupe. Rezultati procene mogu se koristiti za osmišljavanje kampanje za podizanje svesti i njenih poruka na adekvatan način i da se oceni uticaj kampanje u budućnosti.

4. Stvaranje ključnih poruka za vašu ciljnu publiku

NVO-e treba da teže stvaranju jasnih, konciznih, doslednih, ubedljivih i jednostavnih ključnih poruka koje su ograničene u broju kako bi se pomoglo da se obezbedi da ih ciljna publika može zapamtiti. Ključne poruke koje teže podizanju svesti o COR – i povezano sprovođenje i provera procesa – mogu uključiti jasan poziv na akciju ili zahtev u zavisnosti od toga šta želite da ciljna publika uradi. U razvoju ključnih poruka, NVO-e mogu želeti da sprovedu istraživanje o tome kako određena ciljna grupa formira mišljenje i ko ili šta utiče na njih.

5. Razmatranje najučinkovitijih metoda za podizanje svesti o COR

NVO-e imaju niz različitih metoda i alata koji se mogu koristiti – pojedinačno i zajednički kako bi ojačali jedni druge – za podizanje svesti o COR, uključujući sledeće:

 • Stvaranje obrazovnih resursa kao što su izveštaji, studije i infografike;
 • Održavanje ili učestvovanje u dešavanjima kao što su tematske doskusije, okrugli stolovi, seminari, vebinari, radionice, konferencije, debate, bdenja, izložbe i prikazivanja;
 • Korišćenje radija – uključujući radio zajednice – koji može biti moćno sredstvo za širenje informacija i podizanje svesti, naročito u siromašnim i ruralnim oblastima;
 • Pravljenje audio-vizuelnog materijala kao što su televizija, video i dokumentarni film;
 • Korišćenje interneta, uključujući onlajn forume, peticije, grupe i interaktivne vebsajtove, ako i platforme društvenih mreža kao što su Facebook i Twitter;
 • Korišćenje bežične komunijacije kao što su mobilni telefoni i tekstualne poruke, koji su vredni za ljude koji žive u društvima gde je ograničena sloboda informisanja i udruživanja;
 • Povezivanje sa medijima uključujući kroz saopštenja za javnost, brifinge, novinske članke i mišljenja i sprovođenje medijskih kampanja; [Videti poglavlje o povezivanju sa medijima]
 • Umrežavanje (onlajn i oflajn) uključujući stvaranje i održavanje mreže kontakata za deljenje i širenje informacija za podizanje svesti o COR; i

Umetnosti – uključujući likovnu umetnost, satiru, izgovorenu reč, muziku, ulično pozorište i komediju – koje mogu biti moćno sredstvo za podizanje svesti javnosti.

6. Razmatranje vremena za aktivnosti podizanja svesti

Dok se podizanje svesti o COR može obaviti u bilo koje vreme, NVO-e mogu želeti da iskoriste publicitet oko većih događaja – kao što su samiti lidera i sastanci – ili relevantni međunarodni komemorativni dani kako bi povećale svoj domet i uticaj svojih poruka UN pruža listu ključnih međunarodnih datumakoja je od pomoći, a mnogi od njih povezuju se direktno sa ciljevima i/ili svrhama COR.