SRH Srbija teži poboljšanju kvaliteta života ljudi pružanjem i zalaganjem za seksualno i reproduktivno zdravlje i prava (SRHR) kroz zastupanje i usluge, naročito za siromašne i osetljive ljude.

Pravo na pristup sveobuhvatnom seksualnom obrazovanju (CSE) je zasnovano na fundamentalnim ljudskim pravima i sredstvo je osnaživanja mladih ljudi u zaštiti svog zdravlja, blagostanja i dostojanstva.

Ovaj Operativni vodič navodi okvir UNFPA za CSE, koji je jedan od pet stubova Strategije za adolescente i omladinu UNFPA. Takođe je povezano sa preostala četiri stuba, koji se fokusiraju na: zastupanje na osnovu dokaza za razvoj, investiranje i sprovođenje; izgradnja kapaciteta za pružanje usluga seksualnog i reproduktivnog zdravlja, uključujući prevenciju HIV-a, lečenje i negu; hrabre inicijative za dopiranje do najosetljivijih; i vođstvo i učestvovanje mladih.

1.2 CSE Definicije i vodeći principi U skladu sa Međunarodnom konferencijom o stanovništvu i razvoju (ICPD) iz 1994. godine Akcioni program, Komisija o stanovništvu i razvoju (CPD) – CPD 2009. godine, Rezolucija 2009/1, stav 7; CPD 2012, Rezolucija 2012/1, stav 26 i UNESCO Međunarodni tehnički vodič o seksualnom obrazovanju (ITGSE), među drugim međunarodnim sporazumima, UNFPA definiše „sveobuhvatno seksualno obrazovanje“ kao obrazovanje zasnovano na pravima i rodno fokusirano koje ima za cilj da opremi decu i mlade znanjem, veštinama, stavovima i vrednostima koji će im omogućiti da razviju pozitivno viđenje njihove seksualnosti, u kontekstu emocionalnog i socijalnog razvoja. Prihvatanjem holističke vizije seksualnosti i seksualnog ponašanja koje prevazilazi fokus na prevenciju trudnoće i seksualno prenosivih infekcija (SPI), CSE pomogućava deci i mladima da:

 • Steknu precizne informacije o ljudskoj seksualnosti, seksualnom i reproduktivnom zdravlju i ljudskim pravima uključujući o: seksualnoj anatomiji i fiziologiji, reprodukciji, kontracepciji, trudnoći i porođaju; seksualno prenosivim infekcijama i HIV/AIDS; porodičnom životu i međuljudskim odnosima; kulturi i seksualnosti; osnaživanju ljudskih prava, nediskriminaciji, ravnopravnosti i rodnim ulogama; seksualnom ponašanju i seksualnoj raznovrsnosti; i seksualnom zlostavljanju, rodno zasnovanom nasilju i štetnim praksama.
 • Istražuju i neguju pozitivne vrednosti i stavove o njihovom seksualnom i reproduktivnom zdravlju, i razviju samopoštovanje, poštovanje prema ljudskim pravima i rodnoj ravnopravnosti. CSE osnažuje mlade ljude da preuzmu kontrolu nad sopstvenim ponašanjem i, zauzvrat, odnose se prema drugima sa poštovanjem, prihvatanjem, tolerancijom i empatijom, bez obzira na njihov rod, nacionalnu pripadnost, rasu i seksualnu orijentaciju.
 • Razviju životne veštine koje ohrabruju kritičko razmišljanje, komunikaciju i pregovaranje, odlučivanje i asertivnost. Ove veštine mogu doprineti boljim i produktivnijim vezama sa članovima porodice, vršnjacima, prijateljima i romantičnim ili seksualnim partnerima. Kada je CSE počne rano, obezbedi se na jedan vremenski period i obuhvati sve elemente navedene gore, mladi ljudi su osnaženi da donose informisane odluke o svojoj seksualnosti, uključujući svoje seksualno i reproduktivno zdravlje i mogu da razviju životne veštine potrebne da se zaštite uz poštovanje prava drugih. U različitim okruženjima, seksualno obrazovanje može biti pod drugačijim nazivima – kao što su „životne veštine“, „porodičan život“ ili „HIV“ obrazovanje ili „holistično seksualno obrazovanje“. Ove varijacije ponekad impliciraju razlike u naglašavanju sadržaja. Na primer, „životne veštine“ mogu da obuhvate fokus na brigu o bolesnim članovima porodice, u borbi sa gubitkom ili lokalnim problemima.
 • Poštovanje za ljudska prava i raznovrsnost, sa seksualnim obrazovanjem potvrđenim kao pravo
 • Veštine kritičkog razmišljanja, promocija učešća mladih ljudi u odlučivanju i jačanje njihovih kapaciteta za državljanstvo
 • Podržavanje normi i stavova koji promovišu rodnu ravnopravnost i uključivanje
 • Bavljenje slabostima i isključivanje
 • Lokalno vlasništvo i kulturna relevantnost
 • Pozitivan pristup životnog ciklusa seksualnosti.

Pravo na sveobuhvatno seksualno obrazovanje: Politika i pravni okvir

Pravo na seksualno obrazovanje zasnovano je na univerzalnim ljudskim pravima – uključujući pravo na obrazovanje i zdravlje – kako je ustanovljeno u brojnim međunarodnim sporazumima kao što je Konvencija o pravima deteta; Međunarodna konvencija o ekonomskim, socijalnim i kulturnim pravima; Međunarodni sporazum o građanskim i političkim pravima; Konvencija o eliminaciji svih oblika diskriminacije žena i Konvencija o pravima osoba sa invaliditetom. Međunarodna konferencija o stanovništvu i razvoju (ICPD) iz 1994. godine Akcioni program izričito poziva vlade da obezbede seksualno obrazovanje kako bi se promovisala dobrobit adolescenata i naznačila ključna svojstva tog obrazovanja. Razjašnjava da to obrazovanje treba da postoji i u školama i na nivou zajednice, da bude prilagođeno uzrastu, počne što pre je moguće, podrži zrelo odlučivanje i konkretno teži poboljšanju rodne nejednakosti. Dalje podstiče vladine i nevladine organizacije (NVO) da obezbede da ti programi se bave specifičnim temama, među njima rodnim odnosima i ravnopravnošću, nasiljem nad adolescentima, odgovornim seksualnim ponašanjem, kontracepcijom, porodičnim životom i seksualno prenosivim infekcijama (SPI), prevencijom HIV i AIDS. Godine 1999. ICPD+5 ojačao je i dodatno precizirao odgovornost vlada u pružanju formalnih i neformalnih informacija o seksualnomi reproduktivnom zdravlju u sklopu „promovisanja dobrobiti adolescenata, poboljšavanja rodne ravnopravnosti i pravičnosti kao i odgovornog seksualnog ponašanja i zaštite od rane i neželjene trudnoće, seksualno prenosivih bolesti uključujući HIV/AIDS i seksualno zlostavljanje, incest i nasilje.“

U suprotnom, programi koji uče samo apstinenciji pokazali su se ne tako učinkovitim. Međutim, provere su identifikovale brojne karakteristike – na primer, značaj participativne pedagogije – koje doprinose promeni. Druga svojstva koja doprinose pozitivnoj promeni kada su uključena u plan i program seksualnog obrazovanja obuhvataju:

 • Fokusiranje na specifična ponašanja koja vode ka identifikovanim ciljevima
 • Pružanje jasnih poruka o ponašanjima i predstavljanje informacija u logičnom nizu
 • Fokusiranje na specifične rizike ili zaštitne faktore koji su odgovorni za promenu i na situacije koje mogu dovesti do neželjenog seksa ili seksa bez zaštite, iuz poboljšanje zaštitnih veština i podsticanje samoefikasnosti.
 • Bavljenje ličnim vrednostima, društvenim normama i percepcijama rizika. Željeni ishodi programa CSE treba da budu postavljeni jasno, na osnovu čvrstih odkaza i procenjeni u odnosu na iste. Učinkovitost treba da se meri u odnosu na željene ishode kao što je smanjenje stope neželjene trudnoće, PPB i HIV i partnerskog nasilja; transformacija rodnih normi i širi napredak rodne ravnopravnosti; i osnaživanje mladih ljudi kao globalnih građana koji su sposobni da zastupaju sopstvena prava.