SRH Srbija teži poboljšanju kvaliteta života ljudi pružanjem i zalaganjem za seksualno i reproduktivno zdravlje i prava (SRHR) kroz zastupanje i usluge, naročito za siromašne i osetljive ljude.

RZN je nasilje usmereno protiv osobe zbog roda te osobe ili nasilje koje pogađa osobe određenog roda nesrazmerno.

Nasilje protiv žena razume se kao kršenje ljudskih prava i kao jedan oblik diskriminacije žena i označavaće sve činove rodno zasnovanog nasilja koje rezultuje ili će verovatno rezultovati

  • fizičkim povredama,
  • seksualnim povredama,
  • psihološkim,
  • ili ekonomskim
  • ili patnjom žene.

Može da uključi nasilje nad ženama, porodično nasilje nad ženama, muškarcima ili decom koji žive u istoj porodičnoj jedinici. Iako žene i devojčice su glavne žrtve RZN-a, takođe se nanosi velika šteta porodicama i zajednicama.

Rodno zasnovano nasilje odnosi se na štetne radnje usmerene prema pojedincu na osnovu njegovog roda. Ukorenjeno je u rodnoj nejednakosti, zloupotrebi moći i štetnim normama.

Rodno zasnovano nasilje (RZN) je ozbiljno kršenje ljudskih prava i problemi zdravlja i zaštite opasni po život. Procenjuje se da jedna u tri žene će iskusiti seksualno ili fizičko nasilje u toku života. Tokom premeštanja i vremena krize, pretnja RZN-a značajno se povećava za žene i devojčice.

Rodno zasnovano nasilje može se sprečiti i UNHCR je posvećen promovisanju rodne ravnopravnosti i ljudskih prava i zaštiti izbeglica i drugih osoba za koje se brine u smislu RZN-a.

RZN može imati više oblika:

  • Fizičko:rezultuje povredama, bolom i zdravstvenim problemima. Tipične forme fizičkog nasilja su udaranje, davljenje, guranje i korišćenje oružja. U EU, 31% žena doživelo je jedan ili više činova fizičkog nasila od uzrasta od 15 godina.
  • Seksualno:obuhvata seksualne činove, pokušaje da do seksualnog čina dođe, činove trgovine ljudima ili činovi koji su na drugi način usmereni protiv seksualnosti osobe bez pristanka osobe. Procenjuje se da je jedna u 20 žena (5%) silovana u državama EU od uzrasta od 15 godina.
  • Psihološko: obuhvata psihološko nasilna ponašanja, kao što su kontrolišuće, prisilno, ekonomsko nasilje i ucena. 43% žena u 28 država EU doživelo je neki vid psihološkog nasilja od strane intimnog partnera.